Logo van de beroepsorganisatie BATC

Algemene bepalingen

Onderstaande bepalingen van de Beroepsorganisatie BATC zijn opgenomen in een wettelijk verplichte behandelovereenkomst.

De behandelovereenkomst wordt na de intake door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving en de wettelijke regelgeving.

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 • De therapeut is wettelijk verplicht een cliëntendossier bij te houden. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen (uitgezonderd rapportage aan arts of specialist met toestemming van cliënt). Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn; de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 • De cliënt maakt géén persoonsgegevens van de therapeut en informatie uit haar behandelingen zónder toestemming van de therapeut openbaar (bv. via Blog, Vlog, Facebook, Twitter e.d.).

 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

 • Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 • De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 • Betaling geschiedt direct na afloop van het consult contant of via overschrijving per telefoon. Bij overmaking ontvangt cliënt de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. De cliënt hoort zelf vooraf te informeren bij de eigen verzekeraar over de vergoedingen van de behandeling.

 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut: Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) (www.batc.nl) en/of tot de geschillencommissie van de CamCoop (www.camcoop.nl).

 • De cliënt heeft kennis genomen van en gaat akkoord met de Privacyverklaring van Praktijk Vandoria, zoals deze te lezen is onder andere op de website www.vandoria.com